arbeidsdeskundig advies

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de verplichtingen m.b.t. de claimbeoordeling wordt de werkgever geacht na één jaar arbeidsongeschiktheid een arbeidsdeskundig onderzoek te initiëren. Werkgever verzoekt de bedrijfsarts een FML op te stellen en een arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig onderzoek te starten. Een arbeidsdeskundig onderzoek (AD-onderzoek) wordt verricht door een Arbeidsdeskundige. Deze stelt de arbeidsmogelijkheden vast van een werknemer met (blijvende) beperkingen. Hij zoekt daarbij naar de balans tussen belasting (functie) en belastbaarheid (medewerker) en beoordeelt deze in chronologische volgorde.

1. Of de werknemer zijn eigen functie bij de eigen werkgever (op termijn) kan uitvoeren.
2. Of de eigen functie van werknemer met behulp van (taak)aanpassingen passend te maken is
3. Of de werknemer ander werk bij de eigen werkgever kan uitvoeren
4. Of er mogelijkheden zijn om de werknemer naar ander werk te begeleiden bij een andere werkgever
5. Of er een vervolgtraject gewenst is.

 Bij Nides kunt u terecht voor arbeidsdeskundig advies bij o.a.:

Ondersteuning en begeleiding claimbeoordeling
Wetverbetering Poortwachteronderzoek 1e en 2e spoor
Deskundigen Oordeel werknemer geschiktheid eigen werk
Werkwijzer poortwachter UWV (de RIV-Toets)
WIA Beoordeling
WIA Beoordeling vanuit de WW
Acceptatieonderzoek zelfstandig ondernemer
Oriënterend/inventariserend arbeidskundig onderzoek bij zelfstandig ondernemer
Een afschattend arbeidskundig onderzoek in het kader van een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een afschattend arbeidskundig onderzoek bij een levensverzekering met een arbeidsongeschiktheidsdekking en premievrijstelling

Meest gestelde vragen:
Wat is een FML (?)
Wat zijn de richtlijnen van de Wet Poortwachter (?)
Wat doet een Arbeidsdeskundig (?)

De Arbeidsdeskundige: De arbeidsdeskundige is geen medisch specialist.
De Arbeideskundige is specialist op het gebied van mens werk en inkomen. De Arbeidsdeskundige stelt vast wat de arbeidsmogelijkheden zijn van een werknemer met (blijvende) beperkingen. Hij zoekt daarbij naar de balans tussen belasting (functie) en belastbaarheid (medewerker).

Werken naar vermogen!
In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering?
Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

De Arbeidsdeskundige
Arbeidsdeskundigen acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Ze kennen het functioneren van individuele mensen in een beroep, hebben zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weten ze welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie weten ze onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen én voorkomen.

AD-Onderzoek (stappenplan)

Een arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit:

1. Werkplekonderzoek
2. Gesprek werknemer
3. Gesprek werkgever
4. Resultaatgesprek met werknemer en werkgever
5. AD-Rapportage en advies

Rapportage en advies

De arbeidsdeskundige stelt naar aanleiding van het arbeidsdeskundige onderzoek een arbeidsdeskundige rapportage op waarin adviezen en aanbevelingen staan over de koers van het te volgen re-integratietraject. Deze koersbepaling helpt zowel werkgever als werknemer ter voorkoming van loonsanctie (werkgever) en negatieve claimbeoordeling (werknemer)

Kompas voor Re-integratie

 Het arbeidsdeskundig onderzoek is de kompas voor werkgever en werknemer  voor de re-integratie / terugkeer van de verzuimende medewerker in het arbeidsproces. De arbeidsdeskundige rapportage geeft hantvatten voor de terugkeer in de eigen functie (spoor 1), een andere functie binnen de eigen organisatie of een functie buiten de organisatie (spoor 2)
Desgewenst begeleidt de A
rbeidsdeskundige de re-integrerende medewerker voor zolang Poortwachter van toepassing is en help eerkgever en werknemer bij de claimbeoordeling 

Werkwijze en offerte

Nides voorziet in een arbeidsdeskundig onderzoek binnen 5 dagen na aanvraag. Nides rekent en vast tarief van € 950,00 exclusief btw, reiskosten € 0,30 per kilometer. Begeleiding re-integratie 1ste, 2de en 3de spoor is op basis van offerte