De arbeiddeskundige | Re-integeratiespecialist

Als specialist op het gebied van re-integratie adviseert de arbeidsdeskundige in situaties die hier om vragen. De arbeidsdeskundige zet mensen en/of middelen in om een arbeidsongeschikte medewerker snel en duurzaam te laten terugkeren in het arbeidsproces.

Coach bij re-integratie

Klant centraal: informeren, adviseren, stimuleren, confronteren In situaties waarbij er sprake is van ziekte, ongeval of arbeidshandicap gaat de arbeidsdeskundige altijd samen met de klant op zoek naar nieuw evenwicht. Evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen inkomensverlies en schadelastbeperking, tussen beloning en voorwaarden.

In de optiek van de arbeidsdeskundige is de klant de regisseur van zijn eigen re-integratie. De arbeidsdeskundige is daarbij dienstverlener en coach. Hij kan de mens versterken in het re-integratieproces door deze te empoweren. De arbeidsdeskundige houdt de klant een spiegel voor en informeert, adviseert en stimuleert. De klant is zelf nadrukkelijk aan zet.

Als specialistische professional weet de arbeidsdeskundige hoe het re-integratiepad bij meer complexe problematiek kan lopen. Daarbij wordt niet er via een louter medische bril naar problemen en beperkingen gekeken. De arbeidsdeskundige is eerst en vooral de spin in een multidisciplinair web, ten behoeve van zijn klant. De arbeidsdeskundige kent de weg, weet welke middelen nodig zijn om het re-integratietraject optimaal te laten verlopen. De arbeidsdeskundige is uitstekend op de hoogte van de toegevoegde waarde van andere specialisten zoals bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arboprofessionals, juristen en bedrijfsmaatschappelijk werkers. Uitstekend in staat om te beoordelen wanneer hun inzet wenselijk is. De arbeidsdeskundige is in staat om alle relevante actoren op het speelveld van mens, werk en inkomen kundig te informeren. Niet alleen werknemer, werkgever en verzekeraar, maar ook bemiddelaar, rechterlijke macht en overheid.

Analyse & aanpak: belasting en belastbaarheid Bij het coachen van mensen met een ziekte, ongeval of handicap is adequaat zicht op belasting en belastbaarheid absolute noodzaak. De arbeidsdeskundige kijkt hierbij vooral naar belemmerende factoren binnen én buiten de klant. Welke factoren spelen mee in de beleving van de klant, welke factoren zijn van invloed vanuit de omgeving? Met name bij meer complexe problematiek zijn er verschillende belemmerende factoren. Stagnatiefenomenen die niet-medisch van aard zijn zoals economische, juridische, technische en psychosociale problemen. Optelsom van die problemen is vaak dat de klant afhankelijk is geworden en het overzicht heeft verloren. Oplossingen worden dan belemmerd door de veelheid en complexiteit van de problematiek en de emotionele invloed hiervan. De klant is niet meer ziek, maar ook niet beter. Wel hersteld, maar niet in staat tot werkhervatting en zeker niet tot het vinden van geschikt werk. Aan de arbeidsdeskundige de uitdaging om samen met de klant ordening aan te brengen en prioriteiten te stellen. Met als einddoel herstel van zelfstandigheid en autonomie, en regie over de eigen re-integratie.

In zijn analyse en aanpak kijkt de arbeidsdeskundige altijd eerst samen met de klant welke concrete belasting zich voordoet en welke mogelijkheden iemand zelf heeft om invloed uit te oefenen op het werk. Met name (gebrek aan) regelmogelijkheden zijn een belangrijke indicatie voor mogelijke overbelasting en gezondheidsschade. Naast de belasting kijkt de arbeidsdeskundige ook naar de belastbaarheid van de persoon in kwestie. Hierbij speelt het verwerkingsvermogen een cruciale rol. Naarmate iemands verwerkingsvermogen groter is, is de kans op snel herstel bij overbelasting ook groter. Gerichte training en confronterende coaching kunnen dit verwerkingsvermogen versterken en leiden tot aangepast werkgedrag.

Analyse & aanpak: breed beeld, onafhankelijk oordeel De arbeidsdeskundige beoordeelt in diverse fasen van het re-integratieproces de mate van arbeidsgeschiktheid. Zo beoordeelt de arbeidsdeskundige bij ziekte, ongeval of arbeidshandicap mogelijkheden om – eventueel via aanpassingen – terug te keren naar het eigen werk. Indien nodig gaat de arbeidsdeskundige, mede via arbeidsmarktonderzoek, op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.

© Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
Vooraf, tijdens en na deze interventies is er telkens sprake van brede beeldvorming en inzichtelijke oordeelsvorming. Dit begint al bij de intake en diagnose waarbij de arbeidsdeskundige in lijn met zijn integrale visie en integrale aanpak oplossingsrichtingen in kaart brengt. In latere fases, bijvoorbeeld bij werkhervatting, aanpassing van de werkplek of re-integratie tweede spoor, blijft de arbeidsdeskundige het oordeel evalueren en wordt het beeld waar nodig bijgesteld. De arbeidsdeskundige is autonoom en komt telkens tot een onafhankelijk oordeel en een deskundig advies. De grenzen hiervan worden bepaald door wet- en regelgeving en polistechnische bepalingen. Als het ondanks alle inspanningen toch tot een claim komt, heeft de arbeidsdeskundige de rol van claimbeoordelaar. Door zijn bekendheid met publieke en private verzekeringsaspecten voor werkgever en werknemer waarborgt de arbeidsdeskundige een zorgvuldige claimbeoordeling.

Het doel: herstel zelfstandigheid en autonomie Wanneer medische behandeling niet toereikend is, maakt arbeidsdeskundig onderzoek duidelijk wat in de praktijk nodig is om re-integratie mogelijk te maken. Herstel van zelfstandigheid en autonomie is hierbij de basis voor succesvolle re-integratie. Re-integratie bij meer complexe problematiek is een ingrijpend proces dat langere tijd in beslag kan nemen. Leren omgaan met tijdelijke beperkingen of met baanverlies kost altijd tijd en energie. De eerste grote stap wordt gezet als de klant zicht krijgt op het eigen verzuimproces en weer durft te gaan denken in oplossingen. Beoogd eindresultaat is dat de klant het werk – hetzij hetzelfde werk, hetzij aangepast of ander werk – optimaal kan hervatten.

Het doel: beperken en voorkomen inkomensverlies en schadelast In alle gevallen baseert de arbeidsdeskundige zich bij advies en coaching op geldende wet- en regelgeving. Bij re-integratie vanuit een uitkering zorgt de arbeidsdeskundige voor risicobeheersing voor werkgever en werknemer. De arbeidsdeskundige adviseert over regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en/of polistechnische bepalingen. Bij re-integratie van werknemers bevordert de arbeidsdeskundige Poortwachter-proof handelen van zowel werkgever als werknemer. Dit is van groot belang voor de toetsing door UWV aan het einde van de wachttijd van twee jaar.

Bij re-integratie kan de arbeidsdeskundige individuele uitval beperken. Liever nog voorkomt de arbeidsdeskundige dergelijke ‘schade’ door het risico van toekomstige disbalans tijdig te signaleren.

Dienstverlening

Onze de dienstverlening staat voor helder re-integratieadvies, persoonlijke begeleiding van zowel werkgever als werknemer, deskundigheid en creëren van concrete acties bij uiteenlopende verzuimsituaties.

Re-integratiespecialisten (adviseurs Sociale zekerheid) van Nides zijn:

 • de spil in de contacten tussen de organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
 • Actuele kennis van subsidie- en vangnetmogelijkheden;
 • regievoering re-integratieproces van de verzuimende medewerker;
 • bewaken regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar en aanleggen volledig verzuim- en re-integratiedossiers;
 • Benutten van verhaalsmogelijkheden bij het UWV en actuele kennis van hoe het UWV werkt en denkt;
 • Sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen;
 • Maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau;
 • Doen van een verzuimscan op organisatieniveau;
 • Adviseren over allerlei zaken die samenhangen met ziekteverzuim, re-integratie en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid;

 

Ben jij een specialist op het gebied van verzuim? Heb jij een karaktervolle persoonlijkheid en ben jij proactief, zelfstandig en daadkrachtig? Dan hebben wij de juiste baan voor jou binnen Nature’s Pride!

Wat ga je doen?

Als Verzuimcoördinator ben jij de schakel tussen de medewerker, de bedrijfsarts en de leidinggevende op het gebied van verzuim. Je bent verantwoordelijk voor het begeleiden van het verzuimtraject van onze medewerkers en monitort het gehele traject vanaf de eerste ziektedag tot het moment van volledige werkhervatting. Je weet waar mogelijkheden liggen om re-integratie te bespoedigen en herkent wanneer een proces onnodig stagneert.

Je bent uiteraard op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving rondom verzuim en volg je alle ontwikkelingen rondom de ziektewetbegeleiding op de voet. Je kunt deze kennis in uiteenlopende situaties zorgvuldig en adequaat toepassen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Leidinggevenden ondersteunen in hun rol als casemanager
 • Administreren van casuïstiek in het kader van Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en het bijbrengen van kennis aan leidinggevenden omtrent de WvP
 • Werkhervattingsadviezen zoals gegeven door de arbodienst intern afstemmen; waar nodig leidinggevende hierbij ondersteunen en de belangen van zowel de medewerker als de werkgever bewaken
 • Daadkrachtig optreden richting bedrijfsarts en medewerker
 • Ingang zetten en monitoren op zowel tijdigheid als kwaliteit van eventuele spoor 2 activiteiten
 • Bijdragen aan de doorontwikkeling en implementatie van arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid Je komt te werken in ons HR Services team en rapporteert direct aan de Manager HR Services. Wat breng je mee naar Nature’s Pride?
 • HBO werk- en denkniveau
 • Inmiddels heb je 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol
 • Goede communicatieve vaardigheden

Voor werkgever

Hjjxjxjj

Voor werknemer

Hjjxjxjj

Meer weten?

Bel 071-572 64 34 of vul het contactformulier in.

Voor klacht en bezwaar

Een bijzonder ‘advies’ discipline van Nides is specifieke deskundigheid op het terrein van klachten- en bezwarenrcommissies.

Een selecte groep hrm-professionals wordt vanuit Nides met regelmaat ingezet als voorzitter of lid van een klachten- en bezwarencommissie. Zowel bij de overheid, de semi-overheid als bij branche- en koepelorganisaties. Deze organisaties doen een beroep op Nides om de noodzakelijke neutraliteit bij klacht- en bezwaarzaken te kunnen waarborgen. Nides staat borg voor deze neutraliteit. Maar ook integriteit en vertrouwelijkheid zijn competenties waar onze hrm-professionals zich weten te onderscheiden.

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies helpt medewerkers om hun kwaliteiten beter te leren kennen en hier gebruik van te maken door te kiezen voor werk dat goed bij hen past. Zo wordt optimaal geprofiteerd van het aanwezige talent.

De wereld om ons heen is in verandering
De snelle marktontwikkelingen dwingen organisaties om zich voortdurend aan te passen. Dit vraagt om toenemende flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit kan onzekerheid geven over kansen en mogelijkheden. Maar ook veranderingen in de persoonlijke omstandigheden maken het soms nodig om nieuwe keuzes te maken. Om waarde voor de organisatie te behouden is het belangrijk te investeren in kennis en vaardigheden. Alleen als we onze mogelijkheden goed kennen, kunnen we optimaal functioneren. Loopbaanadvies van HuizingVanSchie helpt hierbij.

Werkwijze
Gedurende zes tot acht weken is er wekelijks een loopbaangesprek met een vaste loopbaancoach. Wij werken uitsluitend met senior coaches die een ruime ervaring hebben in diverse werkgebieden. In de gesprekken worden vragen en opdrachten doorgenomen die ondersteunen bij de persoonlijke oriëntatie en bijdragen aan het versterken van het zelfvertrouwen en presentatie. Voor een optimaal resultaat
wordt een actieve bijdrage verwacht bij het doorlopen van de verschillende stappen.

Resultaat
Na het doorlopen van het loopbaanadviestraject is er een goed beeld verkregen van sterke en minder sterke punten en van mogelijkheden en kansen in de loopbaan van een medewerker. Met meer zelfvertrouwen maakt een medewerker hierdoor een keuze voor een volgende loopbaanstap. Het traject wordt afgesloten met een advies over mogelijkheden in de verdere loopbaan.

Informatie
Een compleet loopbaanadviestraject bestaat uit zes tot acht loopbaan- adviesgesprekken van maximaal 2 uur. De gesprekken vinden gemiddeld eens per week plaats. Voor de inzet van een Loopbaancoach hanteert HuizingVanSchie een concurrerend tarief.

Openingsaanbod
Wanneer u voor 30 juni 2015 aan HuizingVanSchie een opdracht tot Loopbaanadvies verstrekt, dan ontvangt u een korting van 10% op het basistarief. Voor meer informatie: 071-5726434.[Productkaart] Loopbaanadvies

Werk

Nides Advies richt zich met haar adviesactiviteiten in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf. Veel kleine organisaties zijn niet in de gelegenheid een hrm-adviseur geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen. Toch worden ook deze organisaties met regelmaat geconfronteerd met personele vraagstukken waar specifieke kennis, ervaring en deskundigheid op het vakgebied van hrm is gewenst. Denk hierbij aan vraagstukken rondom ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsconflict, maar ook aan vragen omtrent de CAO en/of branchespecifieke regelingen.

Een selecte groep hrm-professionals werkzaam voor Nides beschikken over specifiek op het MKB gerichte hrm-kennis. Deze adviseurs adviseren en ondersteunen u graag bij hrm-gerelateerde problematiek en vraagstellingen.

inkomen

Nides Advies richt zich met haar adviesactiviteiten in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf. Veel kleine organisaties zijn niet in de gelegenheid een hrm-adviseur geheel of gedeeltelijk in dienst te nemen. Toch worden ook deze organisaties met regelmaat geconfronteerd met personele vraagstukken waar specifieke kennis, ervaring en deskundigheid op het vakgebied van hrm is gewenst. Denk hierbij aan vraagstukken rondom ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsconflict, maar ook aan vragen omtrent de CAO en/of branchespecifieke regelingen.

Een selecte groep hrm-professionals werkzaam voor Nides beschikken over specifiek op het MKB gerichte hrm-kennis. Deze adviseurs adviseren en ondersteunen u graag bij hrm-gerelateerde problematiek en vraagstellingen.